Anunț concurs muncitor-îngrijitor

__________________________________________________________________________________________________

 

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTULUI DE:

            1 . MUNCITOR (atribuții îngrijitoare)  – 1 normă

Clubul Sportiv Școlar Brașovia , cu sediul în Brașov, Str. Titan nr.1, organizează concurs pentru ocuparea postului  de  muncitor cu atribuții de îngrijitoare – 1 normă, pe perioadă nedeterminată, în data de  25.01.2018.

            În conformitate cu HG Nr. 286/2011 Regulamentul  – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice, modificat cu H.G. 1027/11.11.2014, precum și Legea nr.271/2015;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat  prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi citit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de  muncitor – îngrijitoare:
 • studii generale sau medii;
 • abilităţi de relaţionale şi comunicare cu tot personalul şcolii;
 • abilitatea de a lucra în echipă;
 • disponibilitate pentru program flexibil;

–   răspunde de curăţenia şi igiena din sectorul repartizat: sală de sport, grupuri sanitare, holuri, cai de acces, cancelarie, birouri, tribune și bănci de rezervă pe terenurile de fotbal  etc (stergerea prafului, maturat, spalat etc) ;

–     răspunde de inventarul încredinţat;

–     utilizarea corespunzătoare a ustensilelor şi materialelor de curăţenie;

–   se ocupa de curatirea si intretinerea echipamentului sportiv, in conditiile spalatoriei mecanice și pastreaza in stare de functionare masinile de spalat ;

–    disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fişa postului;

 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art.6 al Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
 7. Curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

Relaţii suplimentare la sediul CSS Brașovia, str. Titan nr.1 Brașov, telefon 0268/516595.

 

Etapele concursului:
a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba practică

 1. c) interviul

 

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc dupa cum urmează :

 

 1. proba practică, punctaj maxim – 100 puncte
 2. interviu, punctaj maxim – 100 puncte.

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii care au obținut la etapa precedenta minim 50 de puncte.

 

PROBA PRACTICĂ: va consta în testarea abilităților și aptitudinilor practice și se va desfășura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii:

 

 1. capacitate de adaptare
 2. capacitate de gestionare a situațiilor dificile;
 3. îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. capacitate de comunicare;

 

PROBA INTERVIULUI: se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidatilor, realizându-se conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor de evaluare:

 

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situații de criză;
 5. inițiativă și creativitate.

 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul  CSS Brașovia, conform graficului.

Concursul se va desfăşura la sediul  CSS Brașovia, conform graficului de mai jos:

 

GRAFIC DESFĂŞURARE CONCURS:

 

Nr.

Crt.

Activitati Data
1. Publicarea anuntului 21.12.2017
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor la sediul CSS Brașovia 21.12.2017- 17.01.2018
3 Selectia dosarelor de catre membrii Comisiei de organizare si desfasurare a concursului 22.01.2018
4 Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 22.01.2018
5 Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor la CSS Brașovia 22.01.2018
6 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 23.01.2018
7 Sustinerea probei practică la CSS Brașovia 25.01.2018, ora 10,oo
8 Afisarea rezultatelor la proba practică 25.01.2018
9 Depunerea contestatiilor privind rezultatele obtinute la proba practică la CSS Brașovia 26.01.2018
10 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor la proba practică 29.01.2018
11 Sustinerea interviului la CSS Brașovia 31.01.2018, ora 10,oo
12 Comunicarea rezultatelor dupa sustinerea interviului 31.01.2018
13 Depunerea contestatiilor privind rezultatul interviului la CSS Brașovia 01.02.2018
14 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 02.02.2018
15 Afisarea rezultatului final al concursului 05.02.2018
16 Numirea pe functie 12.02.2018

 

 

DIRECTOR

PROF. OSZTALOȘ IOAN